Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Historii Książki i Bibliotek

pokój 309

e-mail: karolmakles@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

 • historia książki i prasy,
 • kultura książki i prasy,
 • dzieje bibliofilstwa w Polsce i na świecie,
 • nowoczesne narzędzia informacyjne.

Działalność dydaktyczna:

 • podstawy nauki o książce,
 • historia książki i bibliotek,
 • zabytkowe księgozbiory,
 • rynek książki,
 • rozwój idei informacji,
 • technologia informacyjna,
 • wyszukiwanie informacji,
 • systemy kierowania informacją globalną.

Sprawowane funkcje:

 • Polska Akademia Umiejętności, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, sekretarz Komisji Historii Śląska
 • Polska Akademia Umiejętności, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, Bibliotekarz Stacji
 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, wiceprzewodniczący Oddziału Katowickiego
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – wicedyrektor  

Wybrane publikacje:

 1. Makles K.: Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej. Katowice 2015.
 2. Makles K.: Problemy,  stan  i  perspektywy  badań  nad  ogólnopolską  prasą  samorządową  w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. W: Z dziejów książki i prasy.  Przegląd  badań  za lata  2010–2013. Pod red. Z. Kropidłowskiego i D. Spychały. Bydgoszcz 2014, s. 273-286.
 3. Makles K.: Narzędzia bibliograficzne w badaniach historii prasy, ze szczególnym uwzględnieniem prasy centralnych związków samorządowych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. W: Nowa Biblioteka. Metodologia bibliologiczna. Pod red. A. Łakomy. Katowice 2013, s. 59-73.
 4. Makles K.: „Samorząd Miejski” 1921-1939 i jego dzieje. „Roczniki Historii Prasy Polskiej”. T. 14. Kraków 2012, s. 89-109.
 5. Makles K.: Zagadnienia bibliograficzne na łamach „Samorządu Miejskiego” (1921-1939). „Studia  Bibliologiczne”. T. 19. Red. A. Sitkowa. Katowice 2011, s. 103-114.
 6. Znaki współczesności. Szkice o prozie i poezji. Red. K. Makles i A. Nęcka. Katowice 2010.
 7. Makles K.: Polonijne zagadnienia książki i prasy – na łamach czasopisma „Wspólnota Polska”, w   latach 2002-2007. Wybrane problemy. W: „Kultura Książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo światowe i narodowe”. Red. M. Kalczyńska, D. Sieradzka i Z. Małecki. Katowice 2009, s. 211-223.
 8. Rocznik Kulturoznawczy. Kultura – Film – Teatr – Literatura. Red. T. Gut i K. Makles. Katowice 2007.
 9. Makles K.: Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki (1938-1939). W: Śląskie Miscellanea. T. 19. Red. K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 2006, s. 150-157.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.