Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Historii Książki i Bibliotek

pokój 309

e-mail: a.lakomy@interia.pl

Zainteresowania badawcze:

 • edytorstwo,
 • rynek książki,
 • książka polska na obczyźnie,
 • biblioteki zakładowe,
 • książka elektroniczna,
 • specjalne usługi biblioteczne.

Działalność dydaktyczna:

 • Edytorstwo komputerowe,
 • Rynek książki,
 • Zagadnienia poligraficzne,
 • Formalne Opracowanie dokumentów. Formaty danych,
 • Terminologia fachowa w języku niemieckim.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich
 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne

Sprawowane funkcje:

 • Koordynator ds. studentów z niepełnosprawnością w katowickiej części Wydziału Filologicznego
 • Kierownik kwalifikacyjnych podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Wybrane publikacje:

 1. Łakomy A.: Czasopismo naukowe „Nowa Biblioteka” – geneza, założenia programowe, plany. „Forum Bibliotek Medycznych” R. 8, nr 1=15 (2015), s. 292-297.
 2. Łakomy A.: Oferta usług wspomagających proces opracowania zbiorów w bibliotekach – wybrane przykłady. W: Dylematy opracowania : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego : Szczecin, 18-20 września 2013 r. / Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego ; pod red. Urszuli Ganakowskiej i Mirosławy Różyckiej. – Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 2014, s. 173-182. – (Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”, t. 13).
 3. Łakomy A.: Der Buchhandels- und Verlagsmarkt für polnische Displaced Persons nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland und die Verbreitung polnischer Literatur durch Bibliotheken. “Bibliotheksdienst”  Volume 48 (2014), Issue 11, Pages 881–894, ISSN (Online) 2194-9646, ISSN (Print) 0006-1972.
 4. Łakomy A.: Działalność bibliotek publicznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – wybrane przykłady inicjatyw w środowisku wielokulturowym. „Bibliotekarz Opolski” Nr 3 /2014 (LVIII). - http://www.bibliotekarzopolski.pl/arch/bo143.pdf.
 5. Łakomy A.: Dystrybucja książek elektronicznych dostępnych zdalnie w bibliotekach publicznych – wybrane przykłady. W:  Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012. Praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego i R. Malesy. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 197-207.
 6. Łakomy A.: Rozwój mobilnych usług bibliotecznych i informacyjnych. Analiza problemowa na podstawie bibliograficzno-abstraktowych baz danych: Library and Information Science Abstracts oraz Library, Information Science & Technology Abstracts. W: Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych. : międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego : materiały konferencyjne. Pod red. Marii Wrocławskiej, Justyny Jerzyk-Wojteckiej. Łódź : Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 26-41.
 7. Łakomy A.: Polska książka na obczyźnie: Niemcy Zachodnie (1945-1950). Katowice : Wydawnictwo UŚ ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.