Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


prof. dr hab. ( w l. 1996 - 2008 nauczyciel akademicki  w  Universita` degli Studi di Napoli “L’Orientale”)

kierownik Zakładu Kultury Czytelniczej I Informacyjnej  w Instytucie Bibliotekoznawstwa I Informacji Naukowej  

pokój  312

e-mail: teresa.wilkon@op.pl

Zainteresowania badawcze:

 • zagadnienia bibliotekoznawcze,
 • problemy kultury czytelniczej i informacyjnej,
 • historia literatury polskiej XIX i XX wieku,
 • teoria literatury,
 • filiacje literacko-kulturalne polsko-włoskie.

Działalność dydaktyczna:

 • Polska literatura współczesna,
 • Literatura europejska,
 • Podstawy retoryki i stylistyki,
 • Problemy kultury literackiej,
 • Seminaria z zakresu wiedzy bibliologicznej, bibliotekoznawczej, recepcji literackiej oraz kultury czytelniczej i informacyjnej.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach;
 • Polskie Tow. Bibliologiczne, Oddział w Katowicach;
 • Polskie Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.

Sprawowane funkcje:

 • kierownik Zakładu Kultury Czytelniczej i Informacyjnej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego;
 • przewodnicząca Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego;
 • redaktor serii naukowej Nauka o Książce i Bibliotece.

Informacja o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach naukowych i dydaktycznych

 • Nagroda Indywidualna II stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego ( 2009)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej ( 2012 )
 • Nagroda  Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowe ( 2015)
 • Złota Odznaka za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2015 )
 • Nominacja do Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczne (Katowice, Uniwersytet Śląski, 6 czerwca 2016).
 • Nagroda Zarządu i Społeczności Uniwersytetu  III  Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie ( 2016)
 • Nagroda Specjalna Rektora Uniwersytetu Śląskiego (za działalność naukową) (2017)
 • Złoty Krzyż Zasługi (przyznany przez Prezydenta RP„za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki ”) (2017)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego za „znaczący indywidualny wkład do dorobku kategoryzacyjnego Wydziału w latach 2013-2016 (2017)

Wybrane publikacje książkowe:

 1. Między konwencją a Arkadią. Szkice o poezji polskiej XX wieku, Katowice 2001;  
 2. Napoli nella poesia polacca XIX ed inizio XX secolo, Napoli 2005;  
 3. Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX wieku, Katowice 2006;  
 4. Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Katowice 2010;  
 5. Kanony sztuki postępowej i jedynie słusznej. Socrealizm w poezji polskiej, Katowice 2016.
 6. Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930-1939. Szkice literackie, Katowice 2016.

Wybrane artykuły:

 1. Biblioteka w systemie kultury. W: Bibliotekarstwo. Pod. Red. A. Tokarskiej. Warszawa 2013, s.90-102;
 2. Le edizioni postbelliche di K.I. Gałczyński. Storia di una ricezione. W: Bibliotheca Nostra nr 1(35). Katowice 2014, s.73-80;
 3. Biblioteka w kulturze. W: Teraźniejszość i przyszłość informacji naukowej. Pod red. W. Jachym, J.Pojedyńca. Tarnów 2015, s.9-19;
 4. Wyznaczniki gatunkowe na przykładzie listu literackiego. W: Gatunki mowy i ich ewolucja Tom V Gatunek a granice. Pod red. D. Ostaszewskiej, J. Przyklenk, Katowice 2015, s.210 -221;
 5. Kultura wartości. Jan Kochanowski. „World  Journal of  Theoretical and Applied Sciences” nr 2(5)/2016. Z problematyki kultur. Studium interdyscyplinarne. Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy nr PB- 5/2017. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, s. 89-111.
 6. Słowo w poezji Władysława Sebyły, w: Świat słowa. Jedność w różności, pod red. K. Choińskiej, M. Pachowicz, Tarnów 2017, s. 427-437.
 7. Le  catastrofiche  forze della  natura in Władysław Broniewski, w: I quattro elementi nalla lingua, nella letteratura e nell`arte italiana e polacca. Approccio interdyscyplinarne e interculturale. A cura di Katarzyna  Kwapisz-Osadnik, Firenze -  Katowice 2017, s. 277-285.
 8. „O książce” Czesława Miłosza, w: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, Katowice 2017, s. 607-617. 
 9. Profesor Irena Socha. Szkic biograficzny, w: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, Katowice 2017, s. 9-19.
 10. Żywioł ziemi w poezji Władysława Sebyły, w: Władysław Sebyła. Lektury, pod red. J. Kisiel i E. Wróbel. Katowice 2017, s. 51-61.
 11. Komunikacja wczoraj i dziś – Wstęp. Red. P. Boruch, T. Wilkoń, Tarnów 2018, ss.188.
 12. Le „Opere” del romanticismo sloveno ( di France Preseren),w: Bibliotheca Nostra.„Śląski Kwartalnik Naukowy”. Teksty-pisarze-książki, nr 3 (49), 2017 (druk 2018),   s.110-118.
 13. Przyszłość humanistyki w Wyższych Szkołach Zawodowych – ekspertyza przygotowana w ramach projektu „Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach programu MNiSW”Dialog”, Tarnów 2017.

 

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.