Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Historii Książki i Bibliotek

Pokój: 309

Zainteresowania badawcze:

 • historia polskiej książki i bibliotek na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa (XIX-XX w.);
 • historia polskich akademickich towarzystw naukowych we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej;
 • zastosowanie technologii informacyjnej w działalności bibliotekarskiej i informacyjnej;
 • edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w środowisku nowych technologii informacyjnych.

Działalność dydaktyczna:

 • Organizacja i metody działalności informacyjnej.
 • Dziedzictwo kulturowe w archiwach, bibliotekach i muzeach.
 • Naukoznawstwo.
 • Komputeryzacja bibliotek.
 • Technologia informacyjna.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka Oddziału PAN w Katowicach
 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne (PTB)

Sprawowane funkcje:

 • Kierownik Pracowni Komputerowej IBiIN UŚ

Wybrane publikacje:

 1. Instytucje życia literackiego Warszawy wobec plebiscytu i powstań na Górnym Śląsku w latach 1919-1921. Katowice 1994.
 2. Bibliografia między tradycją a nowoczesnością. W: Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1996, s. 291-304.
 3. Środki techniczne w zautomatyzowanych procesach informacji. W: Bibliotekarstwo. Pod red. Z. Żmigrodzkiego. Wyd. 2. Warszawa 1998, s. 273-285.
 4. Towarzystwa naukowe młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej. W: Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku. T. IV. Pod red. J. Jarowieckiego. Kraków 1999.
 5. Biblioteki w działalności polskich towarzystw młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej. W: Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. V. Pod red. J. Jarowieckiego. Kraków 2001 s. 225-238.
 6. Początki działalności Czytelni Akademickiej we Lwowie (1867-1877). "Roczniki Biblioteczne" 2001, R. XLV, s. 199-214.
 7. Publikacje elektroniczne w komunikacji społecznej. W: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Pod red. M. Judy. Lublin 2002, s. 233 - 244.
 8. Publikacje elektroniczne w działalności dokumentacyjnej placówek informacji naukowej. Wybrane zagadnienia. W: Elektroniczne publikacje w bibliotekach. Red. Nauk. M. Kocójowa. Kraków 2002, s. 147 - 151.
 9. Działalność wydawnicza Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej. W: Kraków - Lwów: Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kraków 2003, s. 57-66
 10. Perspektywy zastosowania nauczania na odległość w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. [współautor ] W: Edukacja na odległość dla społeczeństwa informacyjnego - oczekiwania bibliotek: teoria i praktyka. Pod red. M. Kocójowej. Kraków 2003, s. 143-148.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.