Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej

pokój 308

e-mail: canes@o2.pl

Zainteresowania badawcze:

 • literatura polska,
 • życie literackie na Śląsku,
 • książka dla dzieci i młodzieży,
 • góry w literaturze,
 • historia harcerstwa polskiego.

Działalność dydaktyczna:

 • seminaria licencjackie i magisterskie,
 • wykłady,
 • opieka nad młodszymi pracownikami nauki.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polska Akademia Nauk

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Naukowej „Guliwera. Czasopisma o książce dla dziecka” – Katowice
 • Członek Rady Programowej „Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego” – Katowice
 • Członek Rady Redakcyjnej” „Gór – Literatury – Kultury” – Wrocław
 • Członek Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej – Oświęcim
 • Członek jury Konkursu im W. Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej – Kraków

Wybrane publikacje (dorobek z ostatnich sześciu lat):

1. Wydawnictwa zwarte

Tajemnicze ogrody. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży 3. Katowice 2013,ss.176, nlb., ilustr.

Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek. Wstęp, opracowanie Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Lucyna Sadzikowska. Z oryginału niemieckiego tłumaczył Michał Szalonek. Katowice 2016, ss. 136 nlb.

2. Posłowia

Kazimierz Gołba: Wieża spadochronowa. Posłowie Katowice 2014, s. 191-223

Zofia Kossak: Ku swoim. Powieść dla młodzieży. Posłowie Zagłada domu i ogrodu. Łomianki 2016, ss. 151

3. Opracowania redakcyjne

Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Alicji Ratusznej i Ewy Żurawskiej. Katowice 2012, ss. 265, nlb.ilustr.

4. Artykuły i rozprawy

Michał Grażyński i góry. „Wierchy. Rocznik poświęcony górom” 2009. Kraków 2011, s. 33-30, ilustr.

Książki harcerskie – książki groźne. W: Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych. Pod redakcją Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz przy współpracy Sylwii Gajownik. Katowice 2012, s. 123-133.

„…treść ojczystej ziemi”. Zofia Kossak jako malarka krajobrazów. „Góry-literatura-kultura” t.6. Red. Ewa Grzęda. Wrocław 2012, s.95-112.

Joachim Rybka – portret grabarza doskonałego. W: Gustaw Morcinek w 120- lecie urodzin. Praca zbiorowa pod red.  K. Heskiej-Kwaśniewicz i Jacka Lyszczyny.Katowice 2012, s.11-22.

Perełki Mili jako przykład jedności ikonolingwistycznej w  książce dla dzieci. W: Nowe  opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań. Red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2013, s.309-319.

 „…Do Tatr poszedłem z samą tylko poezją w duszy”. Broniewski w Tatrach. „Wierchy. Rocznik poświęcony górom”. R. 77:2011. Kraków 2013, s.53-72, ilustr.

Od „góry z metalu” po „górę z lasu”. Kontrasty krajobrazowe Śląska. „Góry-literatura-kultura”T.8. red Ewa Grzęda. Wrocław 2014, s. 1o5-115.

Literatura dla dzieci na cenzurowanym. „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii”, nr 52/2015, s. 70-78.

Rozważania o utracie książek. Studia Bibliologiczne. T.20. Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. Red. Anna Tokarska. Katowice 2015, s.195-208.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.