Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, w skład którego wchodzi Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia. Informacje dotyczące procedur postępowania awansowego (doktorskiego i habilitacyjnego) zostały opublikowane na stronach Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.