Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Szczegółowe informacje dotyczące oferty wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym wymagania formalne dotyczące kwalifikacji i realizacji wyjazdów oraz wszelkie potrzebne formularze, wnioski i instrukcje, są dostępne na stronie Biura Programu Erasmus+ UŚ: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-pracownikow.

 

Najważniejsze informacje dotyczące roku akad. 2017/2018:

 1. Subwencja ze środków programu Erasmus+ jest traktowana jako dofinansowanie indywidualne, przyznane pracownikom UŚ w celu zrealizowania wizyty i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej lub w celu uczestnictwa w szkoleniu. Oferta wyjazdów w celach dydaktycznych (STA) przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, natomiast w wyjazdach w celach szkoleniowych (STT) mogą uczestniczyć wszystkie osoby zatrudnione w UŚ.
 2. Ogólnouczelniane zasady dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ obejmują zarówno informacje o wyjazdach do tzw. krajów programu (KA103/HE – kraje UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja), jak i do tzw. krajów partnerskich (KA107/HE – kraje spoza UE). Pracownicy IBiIN mogą aktualnie realizować wyłącznie mobilności do krajów programu.
 3. Podstawę kwalifikacji pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ stanowi Indywidualny Program Nauczania lub Indywidualny Program Szkolenia.
 4. Począwszy od roku akad. 2017/2018 wszystkie wyjazdy do uczelni zagranicznych – zarówno dydaktyczne, jak i szkoleniowe – wymagają podpisania międzyuczelnianych umów w ramach programu Erasmus+ obejmujących wymianę dydaktyczną i/lub szkoleniową. Umowy bilateralne nawiązane dotychczas przez IBiIN dotyczą współpracy dydaktycznej – aplikując o wyjazd szkoleniowy do jakiejkolwiek jednostki zagranicznej uczelni (w tym do bibliotek akademickich) trzeba zatem, oprócz przedłożenia standardowego Indywidualnego Programu Szkolenia, zadbać również o podpisanie umowy obejmującej współpracę szkoleniową. Wzór takiej uproszczonej umowy jest dostępny na stronie: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-szkoleniowe-stt. Wyjazdy szkoleniowe do instytucji innych niż szkoły wyższe nie wymagają dodatkowych umów, czyli odbywają się na podstawie Indywidualnego Programu Szkolenia.
 5. Podtrzymana jest scentralizowana forma naboru kadry. Wszystkie planowane wyjazdy – zarówno dydaktyczne, jak i szkoleniowe – należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Programu Erasmus+ w Rektoracie w terminie do 31 stycznia 2018 r. Wnioski można składać również po tej dacie, jednak ich realizacja będzie wówczas możliwa tylko w miarę dostępnych środków finansowych, w kolejności zgłoszeń.

W celu zgłoszenia chęci wyjazdu trzeba przedłożyć kompletny Indywidualny Program Nauczania lub Indywidualny Program Szkolenia, przy czym dokumenty te muszą być podpisane przez wszystkie strony:

   • ze strony UŚ wymagane są 3 podpisy: podpis pracownika UŚ ubiegającego się o wyjazd, podpis koordynatora programu Erasmus+ (czyli w przypadku IBiIN – dr Anny Seweryn) oraz podpis Dziekana,
   • składane dokumenty muszą być również potwierdzone przez stronę przyjmującą (podpis przedstawiciela instytucji zagranicznej).

Przed przedłożeniem dokumentów do podpisu koordynatorowi programu i Dziekanowi należy uzyskać dla swoich planów wyjazdowych akceptację Dyrekcji IBiIN (wystarczy ustna zgoda). Proszę ponadto o przekazanie koordynatorowi do dokumentacji kopii Indywidualnych Programów Nauczania lub Szkolenia oraz kopii umowy o współpracy szkoleniowej (można przysłać skan mailem lub zostawić kserokopię w sekretariacie).
Na etapie rekrutacji wystarczy wydruk skanu podpisanej umowy, podpisy oryginalne można będzie uzupełnić podczas wizyty w instytucji zagranicznej.

 1. Po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu wyjazdu do realizacji trzeba będzie wypełnić jeszcze inne dokumenty:
   • wniosek W/S (wypełniony zgodnie z instrukcjami podanymi na stronach www Biura Programu Erasmus+ UŚ),
   • wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego na wyjazd krótkoterminowy,
   • informację o sposobie organizacji zajęć podczas nieobecności wynikającej z wyjazdu (dotyczy wyjazdów realizowanych w czasie trwania zajęć dydaktycznych).

Wszystkie te dokumenty podpisuje Dziekan.

 1. Warunki finansowe wyjazdów nie ulegną w tym roku zmianie w porównaniu do lat poprzednich – stawki są podane w „Wymaganiach formalnych dotyczących kwalifikacji i realizacji wyjazdów” dostępnych na stronach www Biura Programu Erasmus+ UŚ.

Kwota dofinansowania: liczba dni pobytu (2-5 dni) x stawka dzienna dla danego kraju oraz kwota ryczałtowa na podróż, uzależniona od odległości obliczonej za pomocą oficjalnego kalkulatora udostępnionego przez Komisję Europejską. Okres pobytu nie może obejmować podróży. Podróż nie musi odbywać się bezpośrednio przed rozpoczęciem i po zakończeniu pobytu oficjalnie potwierdzonego przez instytucję przyjmującą. Dofinansowanie przysługuje w wysokości maksymalnie 5 stawek dziennych – może się w to wliczać sam pobyt lub krótszy pobyt i 2 dni podróży. Dofinansowanie zostanie wypłacone przelewem na konto wskazane w umowie (nie ma możliwości odbioru w kasie uczelni).

 1. Wyjazdy muszą zakończyć się do 30 czerwca 2018 r. i zostać rozliczone do 14 lipca 2018 r.
 2. W ramach wyjazdu dydaktycznego nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. Nasze aktualne umowy o współpracy dydaktycznej dotyczą wyjazdów do następujących instytucji:

Każdy nauczyciel akademicki może zaproponować inne instytucje akademickie, do których chciałby się udać z wykładami – możliwość ubiegania się o taki wyjazd i jego realizacja są jednak uwarunkowane wcześniejszym podpisaniem stosownej umowy międzyuczelnianej.

 1. Wyjazd szkoleniowy nie może obejmować udziału w konferencji. Zasadniczo jednemu pracownikowi może zostać przyznany tylko jeden wyjazd szkoleniowy w trakcie roku akademickiego.