Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


1. Z Czytelni Bibliologicznej mogą korzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz osoby spoza Uczelni, na warunkach ustalonych w regulaminie. W sprawach nie objętych regulaminem czytelnik powinien podporządkować się zaleceniom bibliotekarza.

2. Warunkiem korzystania z Czytelni jest posiadanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacji studenckiej, dowodu osobistego), który należy zostawić u dyżurującego bibliotekarza oraz wpisanie się do książki odwiedzin.

3. Materiałów udostępnianych w Czytelni nie wypożycza się. Dopuszcza się możliwość udostępnienia materiałów do kopiowania, przy czym:

- użytkownik ma obowiązek zgłaszania wynoszonych materiałów oraz wypisania zamówień na materiały pochodzące z wolnego dostępu,

- wszelkie uszkodzenia wynoszonych do kopiowania materiałów powinny być sygnalizowane przez użytkownika przed wyjściem z Czytelni,

- czas przeznaczony na kopiowanie nie może przekroczyć 1 godziny,

- na 45 min. przed zamknięciem Czytelni materiałów do kopiowania nie wydaje się,

- w razie zniszczenia lub zgubienia udostępnionych materiałów czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową

- nie udostępnia się na ksero książek wydanych do końca 1950 roku i innych materiałów o szczególnej wartości.

4. W Czytelni obowiązuje cisza. Prowadzenie głośnych rozmów, używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń zakłócających ciszę jest zabronione.

5. Do Czytelni nie wolno wnosić toreb, plecaków oraz okryć wierzchnich. Nie należy również wnosić i spożywać posiłków i napojów.

6. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia zbiorów i sprzętu bibliotecznego.

7. Nieprzestrzeganie ustaleń Regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.