Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Niestacjonarne zawodowe studia licencjackie

Nowa, zaktualizowana siatka studiów licencjackich opracowana została po konsultacji z bibliotekarzami i pracownikami informacji reprezentującymi różne typy bibliotek i obejmuje następujące treści programowe:

Bibliotekarstwo (Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi – gromadzenie i udostępnianie; Formalne i rzeczowe opracowanie dokumentów; Systemy biblioteczne; Ochrona zbiorów bibliotecznych; Organizacja i zarządzanie biblioteką; Zarządzanie zespołem; Statystyka w badaniach jakościowych i ilościowych; Ochrona własności intelektualnej; Media społecznościowe w pracy biblioteki).

Organizacja dostępu do informacji (Systemy informacyjne; Efektywne wyszukiwanie informacji; Warsztaty cyfrowych źródeł informacji; Podstawy reprezentacji i organizacji informacji; Metadane; Bibliografia; Technologia informacyjna; Bibliometria i informetria).

Podstawy bibliologii i informatologii (Podstawy nauk o książce i informacji; Historia i kultura książki; Historia bibliotek; Wprowadzenie do zagadnień wydawniczych; Biblioteka w systemie edukacji i kultury; Praktyka badań kultury czytelniczej; Metodyka pracy z czytelnikiem). 

Wiedza ogólnohumanistyczna (Teoria i historia kultury; Pragmatyka tekstu naukowego; Metodologia badań naukowych; Podstawy filozofii; Podstawy logiki dla humanistów; Wiedza o czytelnictwie).

Wiedza o literaturze (Kierunki w piśmiennictwie polskim po 1918 r.; Literatura powszechna; Literatura popularna; Literatura dla młodego odbiorcy; Kryteria oceny tekstu literackiego).

Siatka studiów licencjackich [PDF]

Kompetencje językowe doskonalone są w ramach lektoratów języków obcych (do wyboru język angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski) oraz konwersatoriów z zakresu terminologii specjalistycznej w języku angielskim i niemieckim/rosyjskim. Studenci mogą ponadto wybrać zajęcia problemowe prowadzone w języku angielskim z puli przedmiotów opcjonalnych.

Studenci odbywają praktyki zawodowe w bibliotekach publicznych lub naukowych, co pozwala im już w trakcie studiów zdobyć cenne doświadczenie oraz zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności w rzeczywistych sytuacjach pracy z użytkownikami informacji. W ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki w bibliotece szkolnej, można zdobyć uprawnienia pedagogiczne pozwalające podjąć pracę w szkolnictwie podstawowym w zawodzie nauczyciela bibliotekarza.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci uzyskują stopień licencjata w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Niestacjonarne magisterskie studia uzupełniające

Studia dwuletnie magisterskie w systemie ECTS dla osób, które uzyskały dyplom licencjata trzyletnich studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz osoby po studiach pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku studiów. Treści kształcenia prezentowane są w ramach puli przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów oraz sprofilowanych programów specjalizacyjnych. Tematyka przedmiotów wspólnych dotyczy zagadnień dziedzictwa kulturowego w bibliotekach, archiwach i muzeach, problemów kultury literackiej, etycznych aspektów działalności bibliotecznej i informacyjnej, problematyki społeczeństwa informacyjnego oraz kwestii dostępu do informacji publicznej i prawnej. Studenci nabywają praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania informacją własną, odkrywają tajniki marketingu bibliotecznego i e-learningu, uczą się podstaw projektowania i aranżacji przestrzeni bibliotecznej. Cykl przedmiotów metodologicznych, obejmujący terminologię oraz kierunki badawcze w bibliologii, bibliotekoznawstwie i informatologii, pozwala uzyskać ogólną orientację w zakresie rozwoju dyscypliny wiedzy będącej przedmiotem studiów oraz przygotowuje do podjęcia własnych prac naukowych, realizowanych pod kierunkiem promotora w ramach seminarium magisterskiego.

Podczas studiów, w ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki w bibliotece szkolnej, można zdobyć uprawnienia pedagogiczne pozwalające na podjęcie pracy w szkolnictwie podstawowym i/lub ponadpodstawowymw zawodzie nauczyciela bibliotekarza.

Studenci będący absolwentami kierunków innych niż informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia I stopnia) uzupełniają wiedzę dotyczącą podstaw gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych w toku zajęć z przedmiotu Bibliotekarstwo praktyczne oraz odbywają praktykę zawodową w bibliotekach publicznych lub naukowych.

Siatka studiów magisterskich [PDF]

Ścieżki specjalizacyjne do wyboru: