Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Niestacjonarne zawodowe studia licencjackie

Podstawowe 3-letnie studia realizowane w systemie ECTS dla absolwentów legitymujących się świadectwem maturalnym dowolnego typu szkoły średniej. Przygotowują do realizacji zadań profesjonalnych w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji oraz systemów informacyjnych, w szczególności przygotowują do pracy we wszystkich typach bibliotek, ośrodkach i centrach informacji, wydawnictwach, archiwach, księgarniach i innych pokrewnych instytucjach związanych z działalnością informacyjną i biblioteczną. W toku studiów, w ramach dodatkowych zajęć, studenci mogą nieodpłatnie zdobyć uprawnienia pedagogiczne umożliwiające pracę w szkolnictwie w dwóch zawodach: nauczyciela bibliotekarza i nauczyciela technologii informacyjnej na studiach licencjackich.

Siatka studiów licencjackich [PDF]

Niestacjonarne magisterskie studia uzupełniające

Studia dwuletnie magisterskie w systemie ECTS dla osób, które uzyskały dyplom licencjata trzyletnich studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz osoby po studiach pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku studiów. Studia mają na celu pogłębienie fachowej wiedzy z jednego z następujących bloków przedmiotów specjalizacji: bibliotekarstwo współczesne; organizacja i zarządzanie informacją; kultura medialna w bibliotekach szkolnych; ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych. Wymienione bloki mają charakter fakultatywny, a rodzaj i liczba uruchamianych w danym roku opcji zależna jest od liczby studiujących i dominujących wśród studentów zainteresowań.

Siatka studiów magisterskich [PDF]