Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Instytut bibliotekoznawstwa i informacji naukowej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii od 1997 roku. Studia doktoranckie jako studia trzeciego stopnia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego działają w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także w oparciu o Ustawę o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają cztery lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. Regulamin studiów określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 81/2004.