Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Bibliotekoznawstwa 

Laboratorium Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Pokój: 118

e-mail: bakalarzadr@poczta.onet.pl

Zainteresowania badawcze:

Opracowanie metod chromatograficznych i spektroskopowych do procesu starzenia się papieru na podstawie uzyskanych ekstraktów papierów, klejów i materiałów pomocniczych stosowanych do produkcji książki na analizę kwasów tłuszczowych i ich pochodnych. Uzyskane wyniki pozwoliły opracować mechanizm reakcji wolnorodnikowych, które zachodzą w produktach rozkładu i utleniania celulozy i kwasów. Powyższe badania ułatwią podjęcie trafnych decyzji dotyczących prac konserwatorskich dla danego obiektu. Ponadto przeprowadzona została pełna analiza mikrobiologiczna jakościowa i ilościowa dotycząca rodzajów grzybów i pleśni oraz bakterii w przypadku zbiorów jasnogórskich i skałecznych. Należy podkreślić iż badania były możliwe dzięki współpracy z Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego gdzie grzecznościowo umożliwiono korzystanie z aparatury chemicznej. Uzyskane wyniki pozwolą również określić czas starzenia się papieru znając oczywiście historię jego powstawania.Dalsze badania idą w kierunku zastosowania nowej generacji biocydów w jednostkowej ochronie konserwatorskiej zabytkowych obiektów bibliotecznych czyli wprowadzenie nowych substancji o biologicznej aktywności stosowanych w dezynfekcji co pozwoli na wyeliminowanie stosowanych w praktyce konserwatorskiej środków o wysokim zagrożeniu toksykologicznym i dyskomforcie zapachowym. Ponadto wyraźnie przedłużą zakres stosowania środków o nowy obszar w sytuacji kiedy wykazują one zanikającą aktywność , będącym ubocznym efektem występowania zjawisk odpornościowych.

Działalność dydaktyczna:

 • Podstawy logiki dla humanistów
 • Ochrona zbiorów bibliotecznych
 • Aspekty prawne w bibliotece
 • Chemia książki
 • Podstawy mikrobiologii
 • Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi
 • Technologia informacyjna

Sprawowane funkcje:

 • Udział w pracach komisji do spraw rekrutacji; studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz uzupełniające drugiego stopnia - stanowisko sekretarza 3 razy.
 • Opracowanie dokumentacji związanej z parametryzacją Instytutu Bibliotekoznawstwa.
 • Pełnienie funkcji opiekuna roku studentów pierwszego i drugiego roku studiów drugiego stopnia.

Wybrane publikacje:

 1. Bakalarz A.: Wybrane techniki chromatograficzne w badaniu książki zabytkowej.„Bibliotheca Nostra” 2009 nr 2 s. 74-79.
 2. Bakalarz A.: Zagrożenia mikrobiologiczne osób zatrudnionych w bibliotekach oraz ich użytkowników. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy” 2009 s. 17-23.
 3. Bakalarz A.: Destrukcja mikrobiologiczna w procesie naturalnego starzenia się papieru z księgozbioru Ojców Paulinów z Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie. „Studia Bibliologiczne” 2009 nr 18 s.177-182.
 4. Bakalarz A.: Historyczny papier drukowy i jego właściwości fizykochemiczne. „Nowa Biblioteka” 2010 nr 2 s. 107-118.
 5. Bakalarz A.: Projektowanie i budowa nowych bibliotek. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2011 nr 2 s. 94-103.
 6. Bakalarz A.: Morfologia książki „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2011 nr 4 s. 40-51.
 7. Bakalarz A.: Papier drukowy wykorzystywany w czasopismach, gazetach „Nowa Biblioteka” 2012 nr 1 s. 195-202.
 8. Bakalarz A.: Normalizacja w zakresie warunków przechowywania zbiorów w archiwach i bibliotekach. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2013 nr 4 s. 110-115.
 9. Bakalarz A.: Chromatografia w badaniu książki zabytkowej. Katowice 2013.
 10. Bangrowska (Bakalarz) A.: Zagrożenia mikrobiologiczne zbiorów bibliotecznych„Nowa Biblioteka” 2014 nr 1 s. 165-170.
 11. Bangrowska (Bakalarz) A.: Konserwacja papieru: zagadnienia chemiczne/Władysław Sobucki.- Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Biblioteka Narodowa, 2013 „Nowa Biblioteka” 2014 nr 2 s. 192-193.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.