Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej

Pokój: 309

e-mail: hanna.1@interia.pl

Zainteresowania badawcze:

 • dzieje bibliotek publicznych dla dzieci
 • dzieje bibliotek szkolnych
 • formy pracy bibliotecznej z młodym odbiorcą
 • standaryzacja usług bibliotecznych dla młodych odbiorców

Działalność dydaktyczna:

 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży
 • Pedagogiczne podstawy działalności bibliotek – szkolnych centrów informacji
 • Organizacja i działalność Szkolnych Centrów Informacji
 • Edukacja medialna
 • Interesariusze instytucji kultury, administracji i gospodarki
 • Information literacy
 • Organizacja pracy instytucji kultury

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” – członek redakcji
 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne – członek
 • Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach – członek

Sprawowane funkcje:

 • Opiekun praktyk nauczyciela bibliotekarza
 • Opiekun praktyk psychologiczno-pedagogicznych

Wybrane publikacje:

 1. „Nowa Biblioteka. Czytelnictwo – oblicza nowe i dawne”. Pod red. M. Gwadery i H. Langer. Katowice 2014 nr 2.
 2. Langer H.: Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży w PRL-u. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 4. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Katowice 2014, s. 224-252.
 3. Langer H.: Rozwój bibliotek szkolnych w Polsce w latach 1945-1980. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Katowice 2013, s. 328-351.
 4. Langer H.: Biblioteka szkoły powszechnej miejscem edukacji czytelniczej i bibliotecznej (1918—1939). W: Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek). Pod red. M. Jarczykowej i A. Bajor. Katowice 2012, s. 171-190.
 5. Langer H.: Księgozbiory uczniów i nauczycieli w Państwowym Gimnazjum Polskim im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie w okresie międzywojennym. „Studia Bibliologiczne. Zagadnienia wydawnicze – dzieje książki, prasy i bibliotek”. Pod red. A. Sitkowej. Katowice 2011, t. 19, s. 63-87.
 6. „Bibliotheca Nostra. Użytkowanie książki”. Pod red. H. Langer. Katowice 2011 nr 3.
 7. Langer H.: Biblioteki publiczne dla dzieci we Francji (wybrane zagadnienia). „Studia Bibliologiczne. Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy”. Pod red. M. Jarczykowej. Katowice 2010, t. 18, s. 63-78.
 8. Langer H.: Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce w świetle form pracy z czytelnikiem. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice 2009, s. 189-200.
 9. Langer H.: Polskie historyczne księgozbiory domowe na Śląsku Cieszyńskim (XX wiek). Katowice 2006.
 10. Langer H.: Nowy booktalking, jako narzędzie aktywnej promocji biblioteki i czytania.„Notes Wydawniczy” 2004 nr 10, s. 22-26.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.