Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Zarządzania Informacją

Pokój: 311

e-mail: anna.seweryn@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • lingwistyczne aspekty informacji naukowej / informatologii
 • międzynarodowy obieg książek poprzez przekłady
 • ilościowe metody badań informacji (zwłaszcza bibliometria)
 • organizacja, metody i narzędzia działalności informacyjnej
 • kultura książki
 • polska książka za granicą (zagraniczna recepcja polskiego piśmiennictwa)

Działalność dydaktyczna:

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy ISKO PL

Sprawowane funkcje:

 • Koordynator ds. Programu Erasmus+ w IBiIN UŚ (od 1.01.2014)
 • Opiekun roku na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wybrane publikacje:

 1. Seweryn A., Swoboda I.: Cytowania w polskich bazach bibliograficznych. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014 nr 1, s. 3-20.
 2. Seweryn A.: Przekład – uniwersalne narzędzie internacjonalizacji książki? Bibliometryczny obraz światowego rynku przekładów książek w latach 1981-2000.W: Tożsamość kulturowa książki. Pod red. A. Cisło i A. Łuszpak. Wrocław 2014, s. 165-177.
 3. Seweryn A., Swoboda I.: CYTBIN – krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [online]. 2013 [Dostęp: 30.08.2013]. Materiały konferencyjne EBIB nr 24. Dostępny w Internecie: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/42 (tekst dostępny także w repozytorium e LIS: http://eprints.rclis.org/22524/1/cytbin.pdf).
 4. Seweryn A.: Paul Otlet (1868-1944) – klasyk i inspirator. Zarys biografii. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010 nr 1, s. 26-35.
 5. Seweryn A.: Dominacja języka angielskiego we współczesnej komunikacji naukowej – bariera czy usprawnienie cyrkulacji informacji naukowej? W: Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika przy współpr. R. Frączek. Katowice 2010, s. 75-93.
 6. Seweryn A.: „Index Translationum” – międzynarodowe źródło informacji o przekładach książek. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2008 nr 1, s. 3-10.
 7. Seweryn A.: Funkcjonowanie polskiej książki za granicą na przykładzie działalności wybranych bibliotek Londynu. W: Biblioteki polskie za granicą. Przeszłość i współczesność. Pod red. M. Kalczyńskiej i D. Sieradzkiej. Katowice 2007, s. 53-72.
 8. Bajor A., Seweryn A.: Analiza poprawności dokumentacji bibliograficznej artykułów naukowych na podstawie materiałów do bazy danych CYTBIN. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Red. E. Gondek i D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 181-202.
 9. Seweryn A.: Dokumentacja naukowa – powstanie i rozwój do 1914 roku. W: Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja. Pod red. Z. Żmigrodzkiego, W. Babika i D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2006, s. 44-57.
 10. Seweryn A.: Rozwój dokumentacji naukowej w okresie międzywojennym. Cz. 1. Międzynarodowy ruch dokumentacyjny. W: Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja. Pod red. Z. Żmigrodzkiego, W. Babika i D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2006, s. 58-70.
 11. Augustyniak [Seweryn] A.: Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji.„Przegląd biblioteczny” 2004 R. 72 nr 1/2, s. 3-21.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.