Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej

Pokój: 308

e-mail: sochair@pro.onet.pl

Zainteresowania badawcze:

 • Historia prasy i książki dla dzieci i młodzieży
 • Czytelnictwo
 • Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia bibliologii 

Działalność dydaktyczna:

 • Czytelnictwo
 • Zagadnienia odbioru publikacji dla dzieci i młodzieży
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium dyplomowe
 • Metodologia badań bibliologicznych (na studiach doktoranckich)

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza – członek
 • „Rocznik Historii Prasy Polskiej”. Wyd. PAN Oddziała w Krakowie – członek Rady Programowej (2009-2010)
 • „Guliwer”. Czasopismo o książce dla dziecka - członek Rady Naukowej
 • „Bibliotheca Nostra”. Czasopismo naukowe wydaw. przez Biblioteki AWF i UŚ oraz IBiIN UŚ - członek Rady Naukowej
 • „Zarządzanie Biblioteką. Library Management”. Czasopismo naukowe wydaw. przez SBP w Warszawie oraz Szkołę Wyższą „Ateneum” w Gdańsku – członek Rady Naukowej

Sprawowane funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ (1994-2004)
 • Kierownik Zakładu Czytelnictwa (1996-2012)

Wybrane publikacje:

 1. Socha I.: Przykładne, użyteczne i zabawne. O polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Katowice 2001.
 2. Socha I.:: „Für die Jugend nich geeigneten - dla młodzieży niedozwolone...”. O cenzurowaniu książek szkolnych w drugiej połowie XIX wieku na Śląsku austriackim. W: W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, przy współpracy D. Pietruch-Reizes. Katowice 2004 s. 250-261
 3. Socha I.: Krytyka książki a krytyka literacka. W: Dokument, książka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim. Pod red. M. Skalskiej-Zlat i A. Żbikowskiej-Migoń. Wrocław 2008 s. 115-138.
 4. Socha I.: Dziecko w świecie lektury. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po r. 1980) . Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz. T. 2. Katowice 2009 s. 127-151.
 5. Socha I.: Czytelnik – uczestnik – użytkownik – klient biblioteki. Nazwa jako symbol relacji. W: ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. [T.] Nr 6 Kraków 2009 s.184-199.
 6. Socha I.: Czytelnik w polskiej myśli bibliologicznej. W: Czytanie, czytelnictwo, czytelnik. Pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń, przy współudziale Agnieszki Łuszpak. Wrocław 2010 s. 25-42.
 7. Socha I.: Z dziejów kształtowania się kulturowych wzorów lektury dla młodego wieku: Aniela Szycówna i Florian Znaniecki. W: Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi. Wrocław 2010 s. 193-203.
 8. Socha I.: Czytelnik jako interdyscyplinarny przedmiot badań w nauce o książce, literaturoznawstwie, socjologii i psychologii – odrębność czy komplementarność? W: Seria III: e-Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 7. Red. Maria Kocójowa. Kraków 2010 s. 1-11.
 9. Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia. T. 2: Narzędzia i formy funkcjonowania. Pod red. Ireny Sochy. Katowice 2010.
 10. Socha I.: O pojęciu funkcji w bibliologii. Rozważania wstępne. W: Studia i rozprawy bibliologiczne. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, K. Tałuć. Katowice 2012 s. 101-110.
 11. Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji. Pod red. Ireny Sochy, przy współudziale Agnieszki Łakomy. Katowice 2012.
 12. Socha I.: Le metafore di Paradiso di Chiara Lubich nel contesto biblico. W: Come frecciate di luce. Itinerari linguistici e letterari nell racconto del ’49 di Chiara Lubich. Roma 2013.
 13. Socha I.: Specyfika badań nad dziejami czytelnictwa – bibliologiczny punkt widzenia wobec stanowiska historycznoliterackiego. W: Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Głombiowskiego. Wrocław, 4-6. grudnia 2013, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny. Wrocław 2015, s. 101-124.
 14. Socha I.: Zachowania lekturowe Polaków – problemy i kategorie opisu czytelnictwa. W: Teoretyczne problemy bibliologii i informatologii. Krajowy Kongres Kultury Książki. 24-25 X 2012, red. E. Gondek, Katowice 2015, s. 1-18.
 15. Encyklopedia Książki – redakcja działu Czytelnictwo; opracowanie haseł: Esej wprowadzający; Odbiór i wartościowanie książki; Czytelnictwo. Problemy i Inspiracje pedagogiczne; Czytelnictwo. Problemy i inspiracje socjologiczne; Badania czytelnictwa; Książka dziecięca ( w ramach grantu Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr: 4563/MH/IINB/12; pod spodem: 0005/FNiTP/H11/80/2011, Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Migoń) – w druku.
 16. Nauka o książce 1956-1915. Teoretyczne źródła inspiracji. „Roczniki Biblioteczne” 2016 [w druku, po recenzji]. 

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.