Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Bibliotekoznawstwa

Pokój: 314

e-mail: beata.zoledowska-krol@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • organizacja i zarządzanie bibliotekami
 • marketing biblioteczny
 • jakość usług bibliotecznych
 • czasopiśmiennictwo bibliologiczne

Działalność dydaktyczna:

 • Organizacja i zarządzanie w bibliotekach
 • Podstawy zarządzania organizacjami
 • Formalne opracowanie dokumentów. Formaty danych
 • Statystyka w działalności bibliotek
 • Jakość w bibliotece

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Katowice

Sprawowane funkcje:

 • Sekretarz Komisji Zarządzania i Marketingu przy ZG SBP (2005-2009)
 • Sekretarz Studiów Podyplomowych Zarządzanie i marketing w bibliotekach (2004-2009)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Zarządzanie Biblioteką” (znajdującego się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego Oddział Katowice (od 2015 r.)

Wybrane publikacje:

 1. Żołędowska-Król B.: Rola organizacji bibliotekarskich w popularyzacji marketingu bibliotecznego. „Zarządzanie biblioteką” 2014 nr 1 (6), s. 43-50.
 2. Żołędowska-Król B.: Jakość w działalności bibliotek. W: Bibliotekarstwo. Pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa 2013, s. 508-526.
 3. Żołędowska-Król B.: Biblioteka jako miejsce pracy w ocenie pracowników. Przegląd badań. „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012 nr 1, s. 51-66.
 4. Zarządzanie kadrami w bibliotece. Pod red. J. Kamińskiej, B. Żołędowskiej-Król. Wyd. 2 popr. Warszawa 2011.
 5. Żołędowska-Król B.: Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece.W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Pod red. H. Brzezińskiej-Stec i J. Kudrawiec. Białystok 2010, s. 110-120.
 6. Żołędowska-Król B.: Public relations jako narzędzie komunikowania się biblioteki z otoczeniem. „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009 nr 3, s. 47-56.
 7. Żołędowska-Król B.: Zarządzanie wiedzą w procesie kształtowania relacji z użytkownikiem biblioteki. „Przegląd Biblioteczny” 2009 z. 2, s. 219-227.
 8. Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Pod red. J. Kamińskiej, B. Żołędowskiej-Król. Warszawa 2009.
 9. Zarządzanie kadrami w bibliotece. Pod red. J. Kamińskiej, B. Żołędowskiej-Król. Warszawa 2008.
 10. Żołędowska B.: Satysfakcja i lojalność użytkowników drogą do sukcesu biblioteki.W: Studia Bibliologiczne. Bibliotekarstwo wobec zagadnień zarządzania. Pod red. I. Sochy przy współudziale J. Kamińskiej, B. Żołędowskiej. Katowice 2006 t. 16, s. 91-102.
 11. Żołędowska-Król B.: Wizerunek biblioteki publicznej. Katowice 2006.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.