Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Bibliotekoznawstwa

Pokój 314

e-mail: joanna.kaminska@us.edu.pl

 Zainteresowania badawcze:

 • bibliotekarstwo współczesne,
 • organizacja i zarządzanie bibliotekami,
 • teoria i metodologia bibliotekoznawstwa,
 • kierunki badań bibliotekoznawczych w Polsce i na świecie

Działalność dydaktyczna:

 • Marketing biblioteczny
 • Organizacja i zarządzanie biblioteką
 • Rzeczowe opracowanie dokumentów
 • Zarządzanie zespołem

 Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Katowice
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Sprawowane funkcje:

 • Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego Oddział Katowice (od 2015)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Zarządzanie Biblioteką” (od 2014)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Podkarpackie Studia Biblioteczne” (od 2011)
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Marketing w Bibliotekach (2004-2012)
 • Przewodnicząca Komisji Zarządzania i Marketingu przy ZG SBP (2005-2009)

Wybrane publikacje:

 1. Kamińska J.: Zarządzanie talentami jako metoda wzbogacania zasobów niematerialnych biblioteki. W: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Red. M. Wojciechowska. Warszawa 2016, s. 80-89.
 2. Kamińska J.: Upowszechnianie czytelnictwa jako temat publikacji fachowych – próba bibliometrycznej analizy zagadnienia. W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Red. M. Wojciechowska. Warszawa 2015, s. 410-418.
 3. Kamińska J.: Problemy bibliotek i ochrony ich zbiorów w świetle wybranych artykułów z czasopismach polskich w latach 1994-2013. W: Studia bibliologiczne. T.20: Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. Red. A. Tokarska. Katowice 2015, s. 178-191.
 4. Kamińska J.: Działalność Sekcji Teorii i Badań Bibliotekoznawczych przy IFLA. Wybrane zagadnienia. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 2, s. 31-36.
 5. Kamińska J.: Katowickie „Studia Bibliologiczne” (1983-2011) – próba charakterystyki wydawnictwa. „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, nr 2, s. 65-75.
 6. Kamińska J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. Warszawa: Wyd. SBP, 2013, s. 619-639.
 7. Kamińska J.: Zarządzanie strategiczne biblioteką. W: Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. Warszawa: Wyd. SBP, 2013, s. 589-605.
 8. Kamińska J.: Kapitał intelektualny biblioteki. W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Wyd. 2 popr. Warszawa 2011, s. 13-19.
 9. Kamińska J.: Jerzy Ratajewski. W: Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement III. Red. H. Tadeusiewicz. Warszawa 2010, s. 237-238.
 10. Kamińska J.: Możliwości wykorzystania benchmarkingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi biblioteki. W: Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa 2009, s. 23-30.
 11. Kamińska J.: Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice 2006.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.