Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Historii Książki i Bibliotek

pokój 312

e-mail jolagwio@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

 • historyczne księgozbiory
 • digitalizacja dziedzictwa kulturowego
 • edytorstwo i sztuka książki dawnej oraz współczesnej  

Działalność dydaktyczna:

Zajęcia dydaktyczne na kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo i literatura polska, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych, organizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakres przedmiotów dotyczy problematyki podstaw tekstologii i kierunków badawczych bibliologii, a także podstaw tekstologii, opracowania technicznego i projektowania książki,książki w mediach i na targach oraz przedmiotów w obrębie specjalizacji Kultura i edytorstwo książki, m.in. zagadnień kodeksologii, opracowania książki dawnej. 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Sekretarz oddziału katowickiego (1998 – 2007), wiceprzewodniczący Oddziału Katowickiego (2007– 2015), członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego (1998–2003), członek Zarządu Głównego (2003 – ), Prezes Zarządu Głównego (2009 – )
 • Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost–, Ostmittel– und Sűdosteuropafprschung. Członek (2003 – )
 • Komisja Bibliografii Komparatystycznej i Literackiej przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów. Członek (2008–)
 • Komisja Historycznoliteracka PAN, oddział w Katowicach. Członek (2009 –)

Sprawowane funkcje:

 • Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. Biblioteka Główna AWF w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor naczelny (2009–)
 • Folia Bibliologica Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. Członek Rady Naukowej (2015–)
 • Baza danych baworowianów w zbiorach lwowskich. Stan, opracowanie naukowe i ocena konserwatorska kolekcji XVII wieku. Czas realizacji 2014–2018. Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”. Kierownik 
 • Papierowy Ekran – konkurs na najlepszy serwis internetowy o książce (Fundacja NADwyraz, Miesięcznik „Wydawca”). Członek kapituły (2012 – )
 • Ogólnopolska Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna. Uniwersytet Łódzki. Członek kapituły (2013 – )
 • Ars Educandi. Źródła Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Członek Rady Naukowej (2008–)

Wybrane publikacje:

 1. Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI–XVIII wiek). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001
 2. Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych.  Katalog starych druków. Katowice:  Biblioteka Śląska, 2004
 3. Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie. Warszawa : Wydawnictwo DIG, 2008 [współautor E. Różycki]
 4. Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 5. Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. Prints from the first half of the sixteenth century. A catalogue.  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015 [współautor Tadeusz Maciąg, przy współudziale Iwony Pietrzkiewicz, Renaty Frączek].
 6. Old Polish Christmas Carols by Contemplative Nuns (seventeenth and eighteenth centuries). „Interdisciplinary Studies in Musicology” 2012 nr 11: Source Studis in Musical Culture. Ed. A. Mądry, M. Walter–Mazur, s. 169–186
 7. Female monasteries’ space in the intellectual culture of the Grand Duchy of Lithuania. In: Lietuvos didžiosios kunigaikštystės moterų vienuolijos: Istorija ir dabartis skirta Kauno benediktinių vienuolyno 390–čiui. Ed. A. Vasiliauskienė.  Vilnius: Vytauto Didžiojo Universitetas, Versus Aureus, 2014 s. 175–184
 8. Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014. [Vol.] 3 : Źródła : skutki kasat XVIII i XIX w. : kasata w latach 1954-1956 s. 137-150
 9. Zapis wiary mojej... praktyka odnowienia sakramentu chrztu w żeńskich klasztorach XVII-XVIII w. Modlitwy i rozważania św. Gertrudy Wielkiej. W: Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych.  Red. A. M. Wyrwa, J. Górecki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2015, s. 371-396
 10. Od monasticonu do e-monasticonu. Zbiory specjalne w badaniach historycznych księgozbiorów zakonnych.  W: Zbiory specjalne w bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i organizacyjna. Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2015, s. 160-174

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.