Życiorys

Prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki (ur. 1931 r. w Częstochowie) - bibliotekarz, nauczyciel akademicki, bibliotekoznawca, prozaik, poeta, publicysta. Żona - mgr Maria Żmigrodzka z domu Sołdrowska.

Przebieg kariery zawodowej i naukowej
 • od 2005 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach,
 • 2001-2004 Akademia Polonijna, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Neofilologii,
 • 1981-2003 Uniwersytet Śląski w Katowicach, przez szereg lat kierownik Zakładu Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego,
 • 1978-1980 wykłady zlecone na Uniwersytecie Warszawskim
 • 1973-1981 zastępca dyrektora na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego (jednocześnie praca dydaktyczna ze studentami),
 • 1958-1981 bibliotekarz w Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej (od 1962 kierownik Oddziału Informacji Naukowej),
 • 1953-1958 instruktor w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Częstochowie.
Stopnie i tytuły naukowe
 • 2001 stanowisko profesora zwyczajnego,
 • 1996 tytuł profesora,
 • 1987 habilitacja na Uniwersytecie Wrocławskim,
 • 1973 doktorat na Uniwersytecie Warszawskim,
 • 1962 bibliotekarz dyplomowany,
 • 1952 dyplom magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (filozofii, w zakresie filologii polskiej).
Obszary zainteresowań badawczych
 • bibliografia,
 • bibliotekarstwo współczesne,
 • informacja naukowa.
Hobby
 • literatura,
 • muzyka,
 • podróże krajoznawcze,
 • kolej żelazna.
Ważniejsze publikacje książkowe
 1. Wyposażenie bibliotek i innych placówek informacji naukowej. Katowice 1981
 2. Rodzaje bibliografii. Metodyka i technika ich opracowania. Współautor. H. Szyndlarewicz i in. Warszawa 1985
 3. Wybrane zagadnienia bibliotekarstwa - działalność informacyjna bibliotek. Warszawa 1983
 4. Racjonalizacja pracy bibliotecznej. Problemy, kierunki, metody. Katowice 1986
 5. Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej. Katowice 1991
 6. Bibliotekarstwo. Red. Z. Żmigrodzki przy udziale J. Ratajewskiego oraz A. Tokarskiej. Warszawa 1994
 7. Patologia biblioteczna. Katowice 1994
 8. Bibliotekarstwo. Wyd. 2. uzup. i rozszerz. Red. Z. Żmigrodzki. Warszawa 1998
 9. Bibliografia: metodyka i organizacja. Red. Z. Żmigrodzki. Warszawa 2000
 10. Tygodnik Katolicki "Niedziela" 1926 - 1939. Współaut. Agnieszka Bajor. Częstochowa 2002
 11. Martina Schrettingera życie i dzieło. Katowice 2004
 12. Informacja naukowa. Red. Z. Żmigrodzki, W. Babik, D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2006
 13. Dziennikarstwo. Zarys problematyki. Katowice 2007
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu: "W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej". Red. K. Heska-Kwaśniewicz przy współpracy D. Pietruch-Reizes. Katowice 2004.
Prace literackie i publicystyczne
 1. Sen z kalendarza.[Wiersze]. Kraków 1970
 2. Meandry nowej wiary, czyli inwazja katolewicy. Komorów 1998
 3. W świetle i w cieniu. Częstochowa 2000
 4. "Polityczna poprawność" w III Rzeczypospolitej. Współaut. J.Witek. Radom 2003
 5. Więcej cienia niż światła. Felietony z lat 1998 - 2003. Wrocław 2004
 6. Znaki sprzeciwu. Wrocław 2005
 7. Akcje antynarodowe. Wrocław 2005
 8. Plagi III Rzeczypospolitej. Wrocław 2006
 9. Nowa twarz komunizmu. Wrocław 2008
 10. Trzecia RP czy PRL-bis? Wrocław 2009
 11. Ku totalnej władzy. Wrocław 2011
 12. Państwo jednej partii. Wrocław 2012
 13. Ciekawe czasy. Wrocław 2013
 14. Iluzje i Nadzieje. Wrocław 2014
 15. Podchody i zmagania. Wrocław 2015
 16. Krajobraz po przejściach. Wrocław 2016
Promotorstwo prac doktorskich
 1. Henryk Czerwień: Drukarnia Paulinów w Częstochowie w latach 1730-1863. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny. 1995.
 2. Zdzisław Gębołyś: Zawód bibliotekarski w latach 1789-1871 w świetle poglądów bibliotekarzy niemieckich tego okresu. Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny. 1996.
 3. Renata Frączek: Automatyzacja procesów bibliotecznych i jej wpływ na funkcje bibliotek na przykładzie wybranych bibliotek wyższych szkół technicznych. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny. 1999.
 4. Teresa Kozaczuk: Zautomatyzowane systemy opracowania zbiorów w bibliotekach akademii ekonomicznych w Polsce. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny. 1999.
 5. Jolanta Gwioździk: Biblioteka klasztoru benedyktynek łacińskich we Lwowie. Uniwersytet Wrocławski - Wydział Filologiczny. 2000.
 6. Jacek Tomaszczyk: Interfejs użytkownika w wybranych bazach danych na CD-ROM. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny .2001.
 7. Arkadiusz Pulikowski: Wybrane serwisy wyszukiwawcze Internetu jako źródło informacji naukowej. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny. 2002.
 8. Grażyna Tetela: System biblioteczno-informacyjny uniwersytetu - problemy organizacyjne i metodyczne. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny. 2002.
 9. Jolanta Szulc: Kartoteka wzorcowa dla zautomatyzowanego systemu bibliotek kościelnych w Polsce. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny. 2003.
 10. Jolanta Piskorz: Ośrodek wydawniczy Księży Salwatorianów w Trzebini. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny. 2004.
 11. Krystyna Sulwińska: Klasyfikacje bibliologiczne. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny. 2005.
 12. Izabela Swoboda: Działalność międzynarodowa w zakresie naukowej informacji medycznej. Organizacja, programy, rozwiązania modelowe. Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny. 2005.
Prowadzenie 158 ukończonych prac magisterskich.

Działalność organizacyjna
 • członek Międzynarodowej Wspólnoty Badawczej Bibliotekarzy i Dokumentalistów ABDOS Berlin,
 • członek Förderkreis für West-Ost Informationstransfer e.v., Berlin,
 • 1996-2000 członek Zarządu PTIN,
 • 1985-94 członek Prezydium Komitetu INTE i Bibliotek przy Zarządzie Głównym NOT,
 • przewodniczący Komitetu ds. INTE Oddziału, a następnie Wojewódzkiej Rady NOT w Częstochowie (do 1994),
 • 1975-83 członek komisji egzaminacyjnej dla bibliotekarzy dyplomowanych,
 • 1975-81 członek Państwowej Rady Bibliotecznej,
 • 1953-81 członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1973-76 wiceprzewodniczący zarządu głównego, od 2001 członek honorowy).
Odznaczenia i nagrody
 • Krzyż Kawalerski OOP,
 • Zloty Krzyż Zasługi,
 • Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego,
 • Honorowa Odznaka SBP,
 • Złota i Srebrna Honorowa Odznaka NOT,
 • Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego (dwukrotnie),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987),
 • Zasłużony Pracownik Informacji Naukowo-Technicznej (1984),
 • Literacka Nagroda Młodych Częstochowy (1957).
Kontakt
 • telefon: 034/324-15-70
 • e-mail: zbigmarr@neostrada.pl